Psihijatrijsko lečenje

Cilj psihijatrijskog lečenja jeste otklanjanje ili umanjenje određenog psihijatrijskog poremećaja, stanja ili bolesti. Pre nego što pristupimo lečenju neophodno je da napravimo psihijatrijsku evaluaciju tj. procenu stanja pacijenta radi postavljanja psihijatrijske dijagnoze i plana lečenja.

Psihijatrijska procena je onoliko opsežna koliko to okolnosti i stanje pacijenta dozvoljavaju. Uobičajeno je da prvi psihijatrijski intervju traje oko 50min pri čemu se ovo vreme može nešto produžiti ili nešto skratiti ako je stanje pacijenta takvo da je duži razgovor za njega uznemiravajući ili iscrpljujući ili ako se zbog njegovog stanja ne mogu dobiti validni podaci.

Psihijatrijski intervju zapravo je set pažljivo izabranih pitanja o pacijentovom stanju, glavnim tegobama tj. simptomima koje ima, zatim pitanja vezanih za pacijentov život, njegove navike, iskustva, odnose koje ima sa drugim ljudima itd. a koja će psihijatru poslužiti da postavi tačnu dijagnozu i uspostavi plan lečenja.

Median Ordinacija

Obično je dovoljno dva sastanka od 45 do 60 minuta za postavljanje dijagnoze i određivanje terapijskog plana. Između ove dve posete mogu da se urade dodatne laboratorijske analize, neke druge medicinske procedure ili konsultativni pregledi lekara drugih specijalnosti ili testovi (npr. psihološko testiranje) ako je to potrebno.

Jedan sastanak može biti dovoljan ako je u pitanju pacijent sa manjim psihijatrijskim poremećajem ili je u pitanju pacijent koji je ranije već lečen te je upoznat sa svojim psihijatrijskim poremećajem ili bolešću.

Postavljanje tačne dijagnoze predstavlja osnovni preduslov za planiranje lečenja.

U interesu i pacijenta i psihijatra je da pacijent bude upoznat sa svim aspektima svoje bolesti i procesa njenog lečenja. To je zato što je pacijent aktivni učesnik u sopstvenom lečenju od momenta uspostavljanja dijagnoze, preko određivanja terapijskog programa do finaliziranja lečenja. Iz tog razloga, trudimo se da pacijentu detaljno objasnimo prirodu i prognozu bolesti ili poremećaja, dejstvo lekova koji se uzimaju, moguće neželjene efekte terapije, kao i dalji tok dijagnostičkog i terapijskog postupka.

U nekim slučajevima i ukoliko za to postoji potreba i odgovarajući uslovi od strane pacijenta, psihijatrijsko lečenje se kombinuje tj. upotpunjuje ili se pak nastavlja psihoterapijom.

Saznajte više o našem timu i zakažite razgovor kod izabranog psihijatra i/ili psihoterapeuta lično, putem mobilnog telefona ili preko e-maila.